7. Visie op veiligheid

LEOPOLDSBURG WAAKT
Veiligheid is een basisbehoefte en een recht voor iedereen. 

Consequent toepassen van GAS-boetes 

N-VA-Leopoldsburg is steeds vragende partij geweest voor deze wetgeving die GAS- boetes mogelijk maakt. Ze moet een efficiënt afschrikmiddel zijn voor potentiële overtreders. Goede communicatie met lokale politie is hierbij aangewezen.
Bijvoorbeeld moeten sluikstorters het gevoel hebben dat ze een ernstig risico lopen om zwaar beboet te worden. Hardleerse overtreders moeten streng aangepakt worden met een lik-op-stuk beleid. 

De N-VA wil dus dat er Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) worden toegepast in onze gemeente voor kleinere inbreuken zoals : geluidshinder, wildplassen, parkeerovertredingen, zwerfvuil en sluikstorten, hondenpoep, wildplakken, graffiti, ... 

De gas-wetgeving moet HEPPEN en LEOPOLDSBURG aangenaam maken om er te leven en te wonen. 

Voor zware of zwaardere inbreuken zoals zedenmisdrijven, geweld, diefstal, mensen- en drugshandel is de N-VA voorstander van een nultolerantie. Dit is in eerste instantie een federale bevoegdheid maar ook op gemeentelijk vlak kunnen we ontradend optreden tegen dit soort misdrijven. 

Veiligheid zwakke weggebruikers 

Fietsers, voetgangers en andere weggebruikers hebben ieder hun plaats maar ook eigen verantwoordelijkheid in het verkeer!
N-VA-Leopoldsburg wil er werk van maken om het verkeer voor de zwakke weggebruiker zo veilig mogelijk te maken. 

Sensibiliseren is hiervan één onderdeel.
Denk maar aan de dode-hoek-ongevallen!
De meest gevaarlijke punten in onze gemeente moeten grondig geanalyseerd en verbeterd worden (VB. : Quatre Brass- Oud Strijderstraat- Lindestraat - Bevrijdingsplein)
Bij ieder zwaar verkeersongeval op een weg waar de gemeente bevoegdheid heeft, dient in samenspraak met de lokale politie, een studie te worden uitgevoerd om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden.
Een goed contact met deskundigen, gemeentelijke werkgroep(en) en de lokale politie is hier onontbeerlijk. 

Wakende burgers 

De N-VA stelde in 2012 reeds de oprichting van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) voor. Deze BIN’s werken de betrokkenheid van de burgers in de hand en kunnen bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsgevoel voor iedereen. Bovendien stimuleren zij de sociale controle. 

We zijn dan ook blij dat het huidige bestuur, na zes jaar, het licht gezien heeft en ons idee eindelijk valoriseerde. We zitten wel nog op onze honger wat de uitwerking ervan betreft. Met N-VA maken we hier wel verder werk van. 

Verhogen veiligheidsgevoel 

Leopoldsburg moet veilig zijn en veilig aanvoelen.
Straatracers, vandalen, drugdealers- en -gebruikers zijn hier niet welkom. 

N-VA Leopoldsburg vraagt meer patrouilles van politie in de wijken zodat de veiligheid kan verhoogd worden. De aanspreekbaarheid en het zichtbaar aanwezig zijn van hun wijkinspecteur kan en moet beter. O.a. door het organiseren van regelmatige contactmomenten op een vaste locatie. 

Wij zijn ook een voorstander van de inzet van stadswachten, die het derde oog en oor van onze politie kunnen vormen. Dit kan volgens ons gerealiseerd worden in het kader van gemeenschapsdiensten. 

Na afloop van gemeentelijke festiviteiten moet de politie effectief optreden tegen misdrijven zoals openbare dronkenschap, vandalisme of ongevallen.
Leopoldsburg mag vieren en feesten, maar dan wel op een veilige en verantwoorde manier.