1. Visie op sociaal beleid

EEN SOCIAAL BELEID VOOR JONG EN OUD

Een gemeente is een samenleving van jong en oud. Elk hebben zij hun verlangens en behoeften. Het verzoenen ervan is een grote uitdaging die wij als N-VA in de volgende legislatuur willen verwezenlijken. 

Ouderen worden meer en meer geconfronteerd met eenzaamheid en geraken daardoor misschien in een isolement. Jongeren hebben weinig lokale mogelijkheden tot ontspanning en sociaal treffen. Wij zetten in op een programma dat zowel voor ouderen als jongeren tot meer sociale contacten leidt. En niet voor elk apart, maar ook over de leeftijdsgrenzen heen, om zo tot meer verbondenheid te komen. De focus moet liggen op het creëren van een efficiëntiewinst op alle sociale domeinen. 

Daarom zetten we in op: 

Actief ouder worden 

De vraag naar hulp- en dienstverlening voor senioren zal fors toenemen. Het nieuwe seniorenbeleid moet ouderen versterken en niet betuttelen. Een dienstencentrum kan een belangrijke taak hebben bij de uitbouw van een vrijwilligersloket en het samenbrengen van senioren. 

Het verenigingsleven verdient ondersteuning om meer vormings- en ontspanningsactiviteiten op te zetten tijdens de dag-uren. 

De senioren van de deelgemeenten mogen ook niet vergeten worden.
Daarom wil de N-VA een occasionele dagopvang organiseren in de serviceflatjes van Heppen en ontmoetingsplaatsen installeren in de andere woonwijken. 

Jongeren ondersteunen 

Jongeren hebben nood aan buitenschoolse activiteiten en fuiven. Jeugdverenigingen spelen hier een cruciale rol en verdienen ondersteuning op logistiek en infrastructureel vlak. Structurele participatiemomenten kunnen het burgerschap van jongeren aanwakkeren. 

Voor- en naschoolse kinderopvang 

Jonge gezinnen vormen de toekomst van onze gemeente.
Naast het uitbouwen van extra woongelegenheid moet er ook aandacht zijn voor de bijkomende nood aan onderwijs en kinderopvang. Zowel de voor- als naschoolse opvang moeten voldoende en flexibel uitgebouwd worden zodat werk en gezin vlot te combineren zijn. Het Huis van het Kind wordt hierbij ook een belangrijke partner.
Het schoolaanbod moet aangepast worden aan het groeiende aantal inwoners. De wijkscholen moeten, vanuit de gemeente, ondersteund worden om uit te breiden.
De schoolomgevingen willen we, bij de start en het einde van de schooluren, veiliger maken. O.a. via verkeer remmende of omleidingsmaatregelen. 

Armoede aanpakken 

Het hebben van een job is voor de N-VA de beste manier om uit de armoede te geraken. Daarom moeten we blijven inzetten op jobs en activering.
Door bijvoorbeeld werkgelegenheid te creëren in de eigen gemeente via o.a. een grote KMO-zone op Reigersvliet. Verder kunnen we, via een doordacht mobiliteitsbeleid, transport uitbouwen naar andere centra van bedrijvigheid (VB Tessenderlo, Ham, ....) 

We moeten ook verder onze troef uitspelen van het (nog steeds) betaalbare wonen voor jong gezinnen en zo een nieuwe dynamiek doen ontstaan. 

De kinderarmoedecijfers liggen nog steeds erg hoog. Zelfs nog steeds ver boven het Vlaamse gemiddelde. Leopoldsburg staat in de “top 5” van Limburgse gemeentes met de hoogste kans-armoede. Een zeer bedenkelijke prestatie. (Enkel Genk, Maasmechelen en Heusden-Zolder hebben nog hogere cijfers). Daarom willen we, via ondersteuningsteams, extra inzetten op kwetsbare gezinnen. Materiële ondersteuning willen we koppelen aan pedagogische hulp en een vroege schoolstart.
Ook geven we een actieve aandacht aan gehandicapten en zwaar zorgbehoevenden in onze gemeente. 

Integratie 

Inzetten op inburgering en integratietrajecten vindt de N-VA heel belangrijk. Nederlands spreken en respect hebben voor onze waarden moet voor iedereen evident worden.
Taalonderwijs volgen moet bindend zijn en de resultaten dienen ook getoetst te worden. 

Daarnaast moeten leefloners geactiveerd worden via geïndividualiseerde trajecten en contracten en opgevolgd worden door de gemeentelijke Sociale Dienst. 

Op deze manier wil de N-VA, met de inbreng van de inwoners van onze gemeente, een fijne en warme samenleving maken waar elkeen zich thuis voelt.