2. Visie op onze leefomgeving

LEOPOLDSBURG IS EEN "LEEF-GEMEENTE"

Op vlak van ruimtelijke ordening hebben Leopoldsburg en Heppen een heel specifiek karakter.
We zijn geen industriële gemeente, maar in eerste instantie een (h)echte ‘leefgemeente’. En dat willen we zoveel mogelijk behouden en uitbouwen. 

Met onze ruimtelijke visie moeten we een evenwicht vinden tussen onze troeven en uitdagingen. 

Troeven 

Onze troeven zijn onder meer onze groene ruimte, de uitbreidings- en potentiële recreatiemogelijkheden, de historische (militaire) achtergrond ... 

Uitdagingen 

De uitdagingen zijn ook groot. De verscheidenheid aan gezinsvormen vraagt om een flexibele aanpak. Maatschappelijk gezien moeten we rekening houden met armoede, de leegstand, huisvesting, de vergrijzing ... Kortom, de noden van onze gezinnen zijn zeer uiteenlopend. Om te vermijden dat veel jonge gezinnen hun heil buiten onze gemeente gaan zoeken, moeten meerdere maatregelen genomen worden die de woon- werkcombinatie vergemakkelijken. 

We hebben die jonge groei echt nodig

Hoe die uitdagingen aangaan? 

Mobiliteit 

De mobiliteit in Leopoldsburg moet en kán beter. Denk bijvoorbeeld maar aan een verkeersluwer en veiliger verkeer, beter openbaar vervoer o.a. door betere busverbindingen op de juiste momenten in te leggen naar nabij gelegen industriezones (Beringen, Nike, ... ). 

Dorpskernen 

De dorpskernen in Leopoldsburg en Heppen moeten weer aantrekkelijk en bruisend worden. 

Hierbij denken we concreet aan: 

- Het stimuleren van private en publieke verfraaiing. Hiermee bedoelen we o.a. het nodige respect voor passende bouwstijlen en aandacht voor veel groen. 
- Een goed uitgebouwde dienst Ruimtelijke Ordening die ook effectief rekening houdt met de adviezen van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). 
- Schoonheidscommissie : naar het voorbeeld van Lommel zijn we ook voorstander van een soort ‘schoonheidscommissie’. Deze moet waken over ons uniek erfgoed. Onze gemeente moet haar onderscheidend karakter behouden. De historische en militaire achtergrond moet in deze visie dus meegenomen worden. 
- De stationsomgeving dient dringend opgewaardeerd te worden. 
Hierbij denken we o.a. aan een aansluiting op het binnengebied, een verfraaiing van de stationsomgeving en de omliggende gebouwen alsook het parkeerterrein. Een voetgangersbrug over het spoor dient ook overwogen te worden. 
- Het horeca- en winkelaanbod moet actief gestimuleerd worden. 
- Leegstand is absoluut uit den boze.
De gemeentelijke administratie moet dit strikter opvolgen en dus leegstandstaksen ook effectief zo volledig mogelijk innen. Dit zou rechtvaardiger zijn, vermits nu maar een zeer beperkt deel (max. 20%) geïnd wordt.
Die middelen zouden voor een leegstandsbeleid kunnen gereserveerd worden 
- Mensen terug met elkaar in contact laten komen. 
- Beperkingen beperken voor gehandicapten en zwakke gebruikers.
Hiermee bedoelen we o.a. het vrijhouden van parkeerplaatsen, de toegankelijkheid van gebouwen verbeteren, etc. 

Groene wijken en buurten 

Ook de diverse wijken verdienen een opknapbeurt op vlak van (be)leefbaarheid: 

- De groene ruimtes in onze gemeente moeten als troef uitgespeeld worden en goed bereikbaar en behouden blijven. Ze kunnen ook geïntegreerd worden in een toeristisch totaalpakket voor de dagtoerist. 
- Nieuwe woonzones dienen in eerste instantie gerealiseerd te worden in zones die reeds als bouwgebied ingekleurd zijn. 
- Hierbij denken we in de eerste plaats aan eengezinswoningen voor tweeverdieners. 
In elke wijk moet er een basisaanbod van diensten aanwezig zijn: uitgebreide wijkscholen, sportvelden, speelpleintjes, lokale dienstverlening zoals bakkers, slachters en dokters ... 
- In elke wijk zou er ook een hondenweide moeten zijn. Deze kan ook gebruikt worden als ontmoetingsplaats (bv. Dagelijkse hondenwandeling op hetzelfde uur). 
- De militaire wijken hebben, na jaren van besparingen, recht op onze volle aandacht. 

Samenlevende buurten 

• De verschillende initiatieven, ten voordele van de gemeenschap, die genomen worden door verenigingen of buurtwerkingscomités moeten bijkomend ondersteund worden vanuit het beleid.